I Finland görs årligen offentliga varu- och tjänsteupphandlingar till ett värde av sammanlagt ca. 35 miljarder euro.

Upphandlingarna är betydande med tanke på den regionala ekonomin, och deras effekter mångfaldigas. Det är önskvärt att beslutsfattare ser vilken betydelse utvecklingen av den lokala och regionala ekonomin har för hela samhällsekonomin. Även i landsbygdsområden skapar små och medelstora företag nya tjänster och produkter samt bidrar till bl.a. livskraft och arbetstillfällen i regionen.

>> Nyckelbegrepp för offentliga upphandlingar

På MAHVA-projektets webbplats maaseudunhankinnat.fi finns information om frågor som anknyter till offentlig upphandling, om evenemang samt material från evenemang som ordnats. Här finns även korta videor med information om offentlig upphandling. Nyheter och kalendern på finska framsidan.

Transportupphandlingar

>> Ny affärsverksamhet genom att kombinera livsmedelstransporter med andra transporter (meddelande).

Den nya infografen Livsmedelstransporter och kombination av dem med andra transporter hjälper företag att planera kombinerade transporter.

infograf-transport1
infograf-transport2

>> Jämförelse av transportsätt ur småföretagarsynvinkel


Den nuvarande upphandlingslagen trädde i kraft vid ingången av 2017. Den nya lagen sporrar till att beakta småföretag och innehåller bestämmelser om hur offentliga upphandlingar ska gå till. Upphandlingslagen tillämpas på upphandlingar som överstiger de nationella tröskelvärdena. De nationella tröskelvärdena är i fråga om varu- och tjänsteupphandling, koncessioner och projekttävlingar 60 000 euro, i fråga om social- och hälsovårdstjänster samt vissa arbetskrafttjänster 400 000 euro och i fråga om byggentreprenader 150 000 euro.

Marknadsdialogen har stor betydelse

Upphandlingslagen medförde en s.k. marknadsdialog, dvs. en uppmuntran till diskussion och växelverkan mellan upphandlare och anbudsgivare. Experter på upphandling menar att en upphandlingsplanering som utförts väl, noggrant och under tillräckligt lång tid samt diskussioner med eventuella anbudsgivare är mycket betydelsefulla med tanke på ett lyckat slutresultat. Det ovannämnda skapar en grund också för det kontrakt som upprättas på basis av upphandlingen, för genomförandet av det och för övrigt gott samarbete under kontraktsperioden.

Vid de upphandlingsträffar som ordnats inom ramen för projektet Maaseudun hankintaosaaminen vahvaksi (Starkare upphandlingskompetens på landsbygden, MAHVA) har betydelsen av marknadsdialog understrukits åtminstone tio gånger varje träff. Olika metoder och sätt för att öka mötena och informationsgången mellan upphandlare och anbudsgivare behövs på regional och lokal nivå för att växelverkan ska öka och information förmedlas bättre i båda riktningarna.

Anvisningar behövs tillika som tillfällen och evenemang

Små och medelstora företag kan informeras om förfarandena för offentlig upphandling inte bara genom att man ordnar olika evenemang och träffar utan även genom att man utarbetar anvisningar och sprider dem till små och medelstora företag.

Med tanke på små och medelstora företag är följande tre faktorer viktiga vid offentlig upphandling:

  • Marknadsdialog
  • Kvalitetskriterier för föremålet för upphandlingen
  • Uppdelning av upphandlingen i delar

Marknadsdialogen är en del av planeringen av upphandlingarna. Video om marknadsdialogen (på finska)